ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ #


วันที่ 29/06/2561   เวลา 14:34:52  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.