มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ #