มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2561 โดยมี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย