5 สิงหาคม 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพ โดยมี ดร.รดี ธนารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือกับ 14 องค์กร ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS TRUE ID และ กลุ่มดินน้ำมัน การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในนาม "ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab" ในครั้งนี้ 1)เพื่อร่วมมือในการจัดทําโครงการด้านวิชาการ ค้นคว้าด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อ เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ 2)ส่งเสริมให้เกิดการสร้างต้นแบบนวัตกรรม และชุดการเรียนรู้ในการ พัฒนาสื่อที่เกิดจากชุดนวัตกรรม 3) ร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย รวมไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง