ประกาศ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน
เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์