ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2564 : 5 /03/64 :