วันที่ 12 พฤศภาคม 2564
คณะกรรมการพัฒนาและจัดทำระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย อ.ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี ( ประธานคณะกรรมการ ) จัดประชุมเพื่อดำเนินการด้านการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งระบบโทรศัพท์ เพื่อการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ให้กับผู้ที่ได้รับบริการการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม England Home