การสอบวัดทักษะดิจิทัล

Digital Literacy คืออะไร?

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

 • การใช้ (Use)
 • เข้าใจ (Understand)
 • การสร้าง (Create)
 • เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครสอบ

 • ไปที่ https://ru.dlbaseline.com
 • กรอก E-mail ที่สามารถอ่านจดหมายยืนยันการสมัครได้ ตรวจสอบความถูกต้องของ E-mail ก่อนการกดสมัคร
 • ตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งาน https://ru.dlbaseline.com ในครั้งต่อไป
 • กรอกชื่อ - สกุล เป็นภาษาไทย (ไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้านาม,ใบประกาศจะออกชื่อตามที่กรอก)
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง
 • กรอกข้อมูลวัน เดือน ปี เกิด
 • กรอกข้อมูล ระดับการศึกษา มหาวิทยาลัย คณะ สาขา ให้ถูกต้อง

หากนักศึกษาลืมรหัสผ่าน

 • สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้เอง ที่ https://ru.dlbaseline.com แล้วกดเมนู ลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งลิงก์แก้ไขรหัสผ่านไปยังอีเมล์ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้
 • หรือติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 055-416601 ต่อ 1852 หรือ 081-9535252

*การสอบผ่านต้องได้คะแนน 60 คะแนน โดยสามารถสอบได้ไม่จำกัดเวลา และจำนวนครั้ง
**กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ก่อนการกด "ลงทะเบียน"