หมายเลขโทรศัพท์

คณะ

คณะ / Faculty โทรศัพท์ โทรสาร
คณะเกษตรศาสตร์
0-5581-7700 ต่อ 12 0-5581-770 ต่อ 16
คณะครุศาสตร์
0-5541-6601-20 ต่อ 1200 1201, 0-5541-6631
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0-5541-6601-20 ต่อ 1300 1312
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0-5541-6601-20 ต่อ 1400 1420
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0-5541-6601-20 ต่อ 1361 1367-1368 ต่อ 17
คณะวิทยาการจัดการ
0-5541-6601-20 ต่อ 1500 1505
วิทยาลัยนานาชาติ
0-5541-6601-20 ต่อ 1861 1866
บัณฑิตวิทยาลัย
0-5541-6601-20 ต่อ 1648,1649
วิทยาเขตน่าน
0-5471-8925
วิทยาเขตแพร่
0-5458-4094 0-5471-8926
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
0-5541-3052


หน่วยงานภายใน มรอ.

หน่วยงาน   โทรศัพท์ โทรสาร
สำนักงานอธิการบดี
0-5541-6601-20 ต่อ 1600 0-5541-1296
กองกลาง
0-5541-6601-20 ต่อ 1658
      - งานยานพาหนะ
0-5541-6601-20 ต่อ 1663
      - งานสารบรรณ
0-5541-6601-20 ต่อ 1605,1606
      - งานพัสดุ
0-5541-6601-20 ต่อ 1610
กองนโยบายและแผน
0-5541-6601-20 ต่อ 1653
กองบริการการศึกษา
0-5541-6601-20 ต่อ 1613-1614 1613
กองบริหารงานบุคคล
0-5541-6601-20 ต่อ 1645
กองพัฒนานักศึกษา
0-5541-6601-20 ต่อ 1665 1655, 0-5541-5067
กองศิลปวัฒนธรรม
0-5541-6601-20 ต่อ 1681
สำนัก
โทรศัพท์ โทรสาร
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
0-5541-6601-20 ต่อ 1659 1685
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-5541-6601-20 ต่อ 1700, 1851-1852 0-5541-6601-20 ต่อ 1703, 1851
สถาบัน
โทรศัพท์ โทรสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0-5541-6601-20 ต่อ 1642
สถาบันอาเซียนศึกษา
0-5541-6601-20 ต่อ 1867
ศูนย์ โทรศัพท์ โทรสาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0-5541-6601-20 ต่อ 1679 1787
ศูนย์สหกิจศึกษา
0-5541-6601-20 ต่อ 1373
ศูนย์บรูณาการงานวิจัยและวิชาการเพื่อรับใช้สังคม
0-5541-1096 ต่อ 1688
โครงการพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ URU UBI
0-5541-6601-20 ต่อ 1666
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
0-5541-6601-20 ต่อ 1711
สำนักงานกิจการพิเศษ
0-5541-6601-20 ต่อ 1725
โรงแรมเรือนต้นสัก
0-5541-6601-20 ต่อ 1707,1708,1672
สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
0-5541-6601-20 ต่อ 1676
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
0-5541-6601-20 ต่อ 1376
คลินิกเทคโนโลยี
0-5541-6601-20 ต่อ 1788
ศูนย์ประสานงานความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ลำรางทุ่งกะโล่