"ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือประชาชน"
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๒๒๐๙ ลว.๒๖ เม.ย. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๒๑๘๓ ลว. ๒๕ เม.ย. ๖๑ เรื่อง ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๙๖๖ ลว. ๑๑ เม.ย.๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวง เข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดนเด่น ปี ๒๕๖๑

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๖๑ ลว. ๑๕ ม๊.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๖๒ ลว. ๑๕ ม๊.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๖๓ ลว. ๑๕ ม๊.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๐๕๖๕, ๐๕๖๔ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐


รายงานผลการจัดทำคู่มือประชาชน

การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ,ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางการ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 1

การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ,ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางการ พ.ศ. 2558 ฉบับที่

แบบรายงานการจัดทำแผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2


บทความเผยแพร่ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ที่ นร.๐๑๐๘/ว ๗๙๒๖ (๙ พ.ย. ๖๑) ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐