ทำเนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีผู้บริหารนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2479 ครั้งยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) นับได้ 75 ปี มีรายนามดังต่อไปนี้ครูใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัดอุตรดิตถ์

1. นายชอล์ค บัวผ่อง (รักษาการ)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2479 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2479

2. นายต่วน รอดเที่ยง
21 สิงหาคม พ.ศ. 2479 - พ.ศ. 2483

3. นายพล พิกุลสวัสดิ์
พ.ศ. 2483 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2484

4. นายพิศาล ชัยเพ็ชร์
17 ธันวาคม พ.ศ. 2484 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2487

5. นายทองอินทร์ ปัณฑรานนท์
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2489

อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

1. นายประกอบ สุวรรณพาณิชย์ (รักษาการ)
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 - 20 เมษายน พ.ศ. 2505

2. นายบุญเลิศ ศรีหงส์
21 เมษายน พ.ศ. 2505 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

1. นายบุญเลิศ ศรีหงส์
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2514
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ)
14 มิถุนายน พ.ศ. 2514 - 30 กันยายน พ.ศ. 2515
(ผู้อำนวยการ)

2. นางสาวบุญเทียม แสงศิริ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - 2 มกราคม พ.ศ. 2516
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ)
3 มกราคม พ.ศ. 2516 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2519
(ผู้อำนวยการ)

อธิการ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

1. นางสาวบุญเทียม แสงศิริ (รักษาการ)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2519 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2519

2. นายมังกร ทองสุขดี (รักษาการ)
16 ธันวาคม พ.ศ. 2519 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2520

3. นายประชุม มุขดี
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - ไม่ทราบ

4. นายสมชัย มณีรัตน์
พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2530

5. นายจำนรรค์ สุทธาพันธุ์
พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2533

6. นายสนาม แก้วศรีนาก
พ.ศ. 2533 (รักษาการในตำแหน่งอธิการ)

อธิการบดี สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

1. นายมาณพ ภาษิตวิไลธรรม
พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538 (วาระที่ 1)
พ.ศ. 2538 (รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี)
พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542 (วาระที่ 2)
พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546

2. นายเรืองเดช วงศ์หล้า
พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1. ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ
22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 - 6 มกราคม พ.ศ. 2552 (วาระที่ 1)
7 มกราคม พ.ศ. 2552 - 6 มกราคม พ.ศ. 2556 (วาระที่ 2)

2. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
   7 มกราคม พ.ศ. 2556 - วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

3. ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
   7 มกราคม พ.ศ. 2560 - 1 มีนาคม พ.ศ.2560 (ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี)

4. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
   2 มีนาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน (วาระที่ 2)