โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
อธิการบดีอาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์
รองอธิการบดี

ผูัช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
รองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต
รองอธิการบดี
อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน
รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์ ดร.วิรัตน์ จำนงรัตนพัน
ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์เสรี แสงอุทัย
ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ
ผู้ช่วยอธิการบดี
บริการสารสนเทศ