สถาบันอุดมศึกษาไทย


มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. มหาวิทยาลัยนครพนม
3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
11. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
13. วิทยาลัยชุมชนตราด
14. วิทยาลัยชุมชนตาก
15. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
16. วิทยาลัยชุมชนน่าน
17. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
18. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
19. วิทยาลัยชุมชนพังงา
20. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
21. วิทยาลัยชุมชนแพร่
22. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
23. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
24. วิทยาลัยชุมชนยโสธร
25. วิทยาลัยชุมชนยะลา
26. วิทยาลัยชุมชนระนอง
27. วิทยาลัยชุมชนสงขลา
28. วิทยาลัยชุมชนสตูล
29. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
30. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
31. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
32. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับ

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยบูรพา
11. มหาวิทยาลัยพะเยา
12. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
13. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14. มหาวิทยาลัยมหิดล
15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18. มหาวิทยาลัยศิลปากร
19. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
22. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
23. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
4. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
5. มหาวิทยาลัยเกริก
6. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
7. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
8. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
9. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
10. มหาวิทยาลัยชินวัตร
11. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
12. มหาวิทยาลัยตาปี
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
14. มหาวิทยาลัยธนบุรี
15. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
17. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
18. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
19. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
20. มหาวิทยาลัยเนชั่น
21. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
22. มหาวิทยาลัยพายัพ
23. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
24. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
25. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
26. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
27. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28. มหาวิทยาลัยรังสิต
29. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
30. มหาวิทยาลัยราชธานี
31. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
32. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
33. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)
34. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
35. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
36. มหาวิทยาลัยสยาม
37. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
38. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
39. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
40. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
41. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
42. มหาวิทยาลัยเอเชียน
43. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
44. สถาบันกันตนา
45. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
46. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
47. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
48. สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
49. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
50. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา