ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

"มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"


วิสัยทัศน์

"สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน"


อัตลักษณ์

"ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ"


เอกลักษณ์

"มหาวิทยาลัยของชุมชนท้องถิ่น"


พันธกิจ


1. ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

2. ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา

3. วิจัย บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

5. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล