ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่น


วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น ปฏิบัติพันธกิจเพื่อชี้นำแก้ปัญหาท้องถิ่นและสังคม


พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์บรรลุผลตามปรัชญาและวิสัยทัศน์จึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ 8 ประการ ดังนี้

1. จัดการเรียนรู้แก่บัณฑิตและสังคมอย่างมีคุณภาพ

2. ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ

3. วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และบริการวิชาการ

4. บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ส่งเสริมองค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่น

5. ทำนุบำรุง รักษาศิลปวัฒนธรรมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6. ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

8. พัฒนาบุคลากร นักศึกษาและท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของประชมคมอาเซียน


จุดหมาย

จุดหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2547 – 2555 (ฉบับปรับปรุง เดือนมกราคม 2547) เป็นจุดหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อท้องถิ่นและสังคม หลังจากที่ท้องถิ่นและสังคมได้ใช้ผลผลิต (output) ของ สถาบันจึงกําหนดจุดหมาย ดังนี้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพของปวงชน ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนและองค์กรท้องถิ่นว่ามหาวิทยาลัยมีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น


บริการสารสนเทศ