ประกาศ : แนวปฏิบัติการดำเนินการตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วันที่ 16/03/2560   เวลา 13:38:31  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.