จัดทำหนังสือ "เมืองงามกลางขุนเขา : ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าอนุรักษ์ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ
28 มีนาคม 2560 ทีมคณาจารย์ มรอ ได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ ได้ร่วมจัดทำหนังสือ "เมืองงามกลางขุนเขา : ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าอนุรักษ์ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่าทางวิชาการยิ่ง อาทิ - โครงสร้างสังคมพืช โดย อ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ - แพลงก์ตอนพืชและสาหร่าย โดย อ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม - แมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน โดย อ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย - เห็ดเอกโตไมคอร์ไรซา โดย อ.ดร.วันวิสาข์ แฟงฟัก - พืชวงศ์ขิง โดย อ.ดร.จิราภรณ์ นิคมทัศน์ - พืชวงศ์กล้วยไม้ โดย ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า และนางธนิกานต์ หลิมเจริญ - การสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ โดย อ.สุภาวดี น้อยน้ำใส. ทีมงานได้ทำพิธีมอบหนังสือแก่อธิการบดี มรอ เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อไป


วันที่ 30/03/2560   เวลา 09:11:05  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.