พิธีเปิดศูนย์ อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง
ช่วงเช้าวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้มีเกียรติร่วมิธีเปิดในครั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความห่วงใยในเรื่องพืชพรรณและทรัพยากร สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศ โดยศูนย์ อพ.สธ.ภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินงานสนับสนุนงานของโครงการ อพ.สธ. ในการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แก่สมาชิกและอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆในการสนองพระราชดำริ โดยภายในงานมีการจจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานป้ายและเกียรติบัตรสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน นิทรรศการของนักศึกษา งานวิจัยของคณาจารย์ และการบรรยายของคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ. จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยนที มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


วันที่ 01/12/2559   เวลา 08:33:35  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.