พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561
สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นครูผู้ประกอบพิธีในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดโครงการ "ไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย 61" จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยสัมมนา คณะวิทยาการจัดการ PR.URU


วันที่ 26/02/2561   เวลา 10:05:22  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.