การบริหารความเสี่ยง และการปฏิรูปการจัดการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง และการปฏิรูปการจัดการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมถึงการระดมความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเพื่อนำไปสู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง และการปฏิรูปการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” เพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการจัดการศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหาร รวมถึงระดมความคิดเห็นวิธีการที่จะไปสู่แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการบริหารตามยุทธศาสตร์ในทุกมิติของมหาวิทยาลัย โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภาพ/ข่าว PR.URU


วันที่ 28/02/2561   เวลา 15:22:43  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.