สาธิตที่รัก 2561
8 มีนาคม 2561 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “สาธิตที่รัก” โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ อาจารย์ ดร.สุกัญญา รุจิเมธาภาส กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และกิจกรรมสาธิตที่รักยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นบริบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในด้านความกล้าแสดงออก และส่งเสริมทักษะด้านสุนทรียภาพให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตลาดนัดของนักเรียน ซึ่งมีทั้งอาหารคาว หวาน และกิฟชอปมาจำหน่ายกันภายในงาน โดยมีผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก PR.URU


วันที่ 12/03/2561   เวลา 09:18:34  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.