พิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๑ ราย ได้แก่ ๑. ศาสตราจารย์ วิชัย ศรีคํา ๒. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ สมบัติ กาญจนกิจ ๓. ศาสตราจารย์ อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ๔. พลเอก สําเริง ศิวาดํารงค์ ๕. รองศาสตราจารย์ สมบัติ นพรัก ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โศรตรีย์ จุฑานนท์ ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทาร พิชญาภรณ์ ๘. นาย ภาณุ จันทร์เจียวใช้ ๙. นาย สมพร ใช้บางยาง ๑๐. นาง จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ และ ๑๑. นาง วรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เปิดกรวยดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และเบิกตัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานพระราชโองการกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานพระราชโองการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ผู้บิหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ณ ห้อง ประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ PR.URU


วันที่ 16/03/2561   เวลา 15:49:43  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.