ประชุมสภามหาวิทยาลัย 3/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2561 หลังจากพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๑ ท่าน ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ PR.URU


วันที่ 16/03/2561   เวลา 15:58:41  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.