การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี
{Recent News URU} 29 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดี และคณะ นำเสนอความเป็นมา "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย" รวมถึงโครงการ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี และโครงการขับเคลื่ิอนการดำเนินงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน ให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ มติที่ประชุมอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ โดยมอบให้ปลัดจังหวัด รอง.ผอ.กอ.รมน.จ. อต. ร่วมถึงนายอำเภอฟากท่า ประสานการทำงานร่วมกันให้ตรงกับพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดต่อไป ภาพ/ข่าว PR.URU


วันที่ 29/03/2561   เวลา 15:21:43  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.