"วันจิตอาสา"
21 เมษายน 2561 21 เมษายนของทุกปี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง กำหนดให้เป็นวัน "จิตอาสา" ที่นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏจะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งได้มีพิธีลงนามความร่วมมือโดยอธิการบดีจากทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏไปแล้วนั้น โดยในวันนี้กลุ่มจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ทำกิจกรรม 3 กิจกรรมในโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” คือ กิจกรรมที่ 1 ทาสีและตีเส้นจราจร ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้การจราจรในมหาวิทยาลัยเกิดความปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 โครงการ ค่ายปันน้ำใจ จ.น่าน โดย ชมรมนักศึกษาชาวไทยภูเขา และกิจกรรมที่ 3 พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ร่วมกับ เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม จ.อุตรดิตถ์ ข่าว PR.URU ภาพ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ / นักศึกษาชมรมไทยภูเขา


วันที่ 23/04/2561   เวลา 10:10:46  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.