มรอ.ลงพื้นที่ฟากท่า สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
{Recent News URU} 24 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอฟากท่า และ รอง ผอ กอ.รมน ลงพื้นที่อำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้จังหวัดอุตรดิตถ์ สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และจัดทำแนวทางพัฒนา ใน 11 ประเด็น ประกอบด้วยประเด็นสถานภาพทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชุมชนทรัพยากรบุคคลและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การเกษตร การศึกษา การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และสาธารณสุข โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศาลาวัดวังกอง บ้านวังกอง และหมู่บ้านเฉลิมราช อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ PR.URU


วันที่ 26/04/2561   เวลา 09:44:41  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.