กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลอย่างถูกต้อง แก่ผู้บริโภคเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากนายอรัญ สรรเสริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายฉลาด อาสายุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 กลาวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และอาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนผู้บริโภคเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล ปัญหาและความเสี่ยงต่างๆในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคสื่อดิจิทัลที่อาจละเมิดความเป็นส่วนตัวและเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 250 คน จากกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ OTOP ในระบบตลาดออนไลน์ กลุ่มองค์กรพัฒนาสตรี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ชุมชน เจ้าของธุรกิจ บุคลากรมหาวิทยาลัย และนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ PR.URU


วันที่ 19/09/2561   เวลา 12:06:18  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.