แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงาน Talent mobility กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) กรณีศึกษา การออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษา ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการและสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านนโบายนวัตกรรมฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณี น้อยยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา แสงคะนอง อาจารย์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงาน Talent Mobility เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและงานวิจัย (Talent-WIL) ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่สนใจ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัฉจริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้กับสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ


วันที่ 01/10/2561   เวลา 09:12:35  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.