องคมนตรีตรวจเยี่ยมงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
องคมนตรีตรวจเยี่ยมงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ" องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (2560-2579) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นับเป็นปีที่ 2 หลังจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นโดยบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย สร้างคนไทยพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข็มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงได้มีการปรับยุทธศาสตร์การทำงานของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ เป็น “สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ภายในระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการดำเนินงานโดยยึดหลักการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดย จัดทำยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและของจังหวัด และดำเนินการตามภารกิจของอุดมศึกษา ในด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพระทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรทั่วทุกท้องถิ่น “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” ( University Engagement ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีหลักการอยู่ 4 ประการ คือ 1.การมีส่วนร่วมกับชุมชน ชาวบ้าน ( Partnership) 2. ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ( Mutual Benefit ) 3. ใช้งานวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างนักวิจัยในท้องถิ่น ใช้หลักวิชาการในการแก้ปัญหา ( Scholarship & knowledge sharing ) และ 4. จะต้องเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ( Measurable Social impact)


วันที่ 14/12/2561   เวลา 08:33:19  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.