การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อปรับระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วันที่ 10/11/2559   เวลา 14:23:51  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.