นิทรรศการ “The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 6 โซน
ช่วงบ่ายของการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Engagement with the King's Philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมและให้กำลังใจการจัดนิทรรศการ “The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Engagement with the King's Philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development” ทั้ง 6 โซน ที่ตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


วันที่ 05/07/2562   เวลา 10:01:22  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.