เวทีพลังการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์สู่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อสังคม
เวทีพลังการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์สู่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อสังคม โดยคุณชยุตม์ สกุลคู ประธานบริษัท Tact Social Enterprise The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 และคุณบัญญัติ คำบุญเหลือ ผู้อำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกร และคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนพื้นที่แบบองค์รวม จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย (HAB Social LAB) และในภาคบ่าย เป็นเวที Plenary Session "นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการกับการทำงาน" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมเวที ดังนี้ 1. ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2. คุณอภิชาต วงศ์กาวี Section Manager บริษัท Major Cineplex Group PLC. 3. ดร.ธนัชพร พรหมทันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร 4. อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดีและ ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินรายการโดย ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผอ.สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


วันที่ 05/07/2562   เวลา 10:42:31  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.