พิธีถวายพระพรชัยมงคล ระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราขชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในฐานะของคนราชภัฏ "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" โดยร่วมกันจัดกิจกรรมแปรอักษรของนักศึกษาจำนวน 1,600 คน เป็นการแปรอักษรคำว่า "ทรงพระเจริญ" ณ บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และต่อด้วยการประกอบพิธีวางพานพุ่มของหน่วยงาน คณะกรรมการในมหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองท้องถิ่น จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา แล่ะวมกันปล่อยขบวนจิตอาสาในการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ต้นรวงผึ้ง 98 ต้น ต้นคูน 230 ต้น ต้นหางนกยูง 300 ต้น ต้นอินทนิน 470 ต้น และต้นเศลา 114 ต้น รวมทั้งสิ้น 1,214 ต้น และต่อด้วยกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีการลงแขกดำนา ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตและเข้าใจถึงประเพณีอันดีงาม ได้มาเรียนรู้อันจะเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองไปพร้อมกับการทำงานเพื่อชุมชน กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ ข่าว / ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาพ / เครือข่ายประชาสัมพันธ์


วันที่ 07/08/2562   เวลา 13:49:18  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.