เดิน-วิ่งมินิมาราธอน 83 ปี มรอ.
1 สิงหาคม 2562 ช่วงเช้าของวันที่ 1 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม การแข่งขัน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 83 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่นด้วยกัน มินิมาราธอน 12.5 กม. เดิน - วิ่ง 6 กม. และ VIP การจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษา มีความภูมิใจในสถาบันรวมถึงสืบทอดประเพณีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในวันคล้าย วันสถาปนามหาวิทยาลัย อีกทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และผู้ที่สนใจการออกกำลังกาย ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกาย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และ ผศ.ดร.เสรี แสงอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยในปีนี้มีผู็สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ PR.URU


วันที่ 07/08/2562   เวลา 13:53:10  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.