ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ 26/03/2563   เวลา 09:32:53  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.