ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ 26/03/2563   เวลา 10:52:20  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.