โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชา "นักเรียนเชฟ" ของเรา
เชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการทุกคนทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชา "นักเรียนเชฟ" ของเรา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพด้านอาหารเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล โดยได้รับเชิญวิทยากรกิตติมาศักดิ์กับเชฟสุพจน์ ผู้เชี่ยวชาญและเป็นเชฟอยู่ในวงการโรงแรมมายาวนาน พบกันนะครับในระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องครัวตะวันและห้องบริการอาหารเครื่องดื่ม พบกับความรู้มากมายในด้านการจัดการครัว การโรงแรมและภัตตาคาร เทคนิคการประกอบอาหารสมัยใหม่ และลงมือปฏิบัติจริง สามารถเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น. นะครับ แล้วพบกันนะคราฟ "นักเรียนเชฟ"


วันที่ 10/11/2559   เวลา 14:54:04  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.