ประกาศทุนวิจัยท้าทายไทย-9-มี.ค.60
ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม-10 เมษายน 2560


วันที่ 15/03/2560   เวลา 08:48:58  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.