วันที่ 19 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน กันยายน 2566 เพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภาคเอกชน ในจังหวัดอุตรดิตถ์รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรม และรับมอบถ้วยกาแฟ “เจ้าภาพสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งต่อไป” ณ โรงแรมต้นทอง 
ภาพ/ข่าว PR URU