วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมคณะ ผู้บริหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับและ ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในหลากหลายมิติ

ภาพ/ข่าว PR.URU และ RSP