URU News
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี และทีมผู้บริหาร มรอ. 
ร่วมมงาน วันครบรอบ 100 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง พลังราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  และวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน เพื่อเฉลิมฉลองผลงานการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยในแต่ละวันมีการแสดงผลงานและกิจกรรมต่างๆที่เป็นจุดเน้นในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านวิชาการและวิจัย และด้านศิลปวัฒนธรรม เครือข่าย และศิษย์เก่า ภายในงาน ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อประสานประโยชน์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งองค์กรวิชาการระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาทิ CMRU International Symposium 2024 On “Sustainable Community Development for the Next Century : Success Showcases”  การแสดงผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมเสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ และมหกรรมดนตรี ตลอดจนการแสดงผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา และผลงานการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมาตลอด 1 ศตวรรษ
ภาพ/ข่าว PR CMRU/ PR URU