วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับหน่วยงานพันธมิตรระดับจังหวัด (โครงการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ ได้แก่  *นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ *รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ *รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ *นายแพทย์อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ *ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรอ. ( พยาน) *นางวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรอ.(พยาน)
*นายสมขาย ทองกระสัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (พยาน)  *นายชลิต ธนวัฒน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์(พยาน) 
โครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบที่เน้นการสร้างสุขภาวะถ้วนหน้าแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน พัฒนากำลังคน องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานในพื้นที่ ได้ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรร่วมกันให้แก่มวลชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะดำเนินการภายใต้พันธกิจสัมพันธ์ อย่างบูรณาการงานร่วมกันกับจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 รวมทั้งจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน เพื่อช่วยกันดำเนินการให้ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ นี้ เป็นต้นแบบการบริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พักพิงที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น กับครอบครัวและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขต่อไป การทำบันทึกความเข้าใจข้อตกลงนี้ เป็นการแสดงเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างกันให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในลักษณะการบูรณาการความร่วมมือ (กลุ่มผู้สูงอายุ) พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ และตามนัยของบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ ๗ กระทรวง เรื่อง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มผู้สูงอายุ) พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ที่จัดทำเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รองอตกลงการบูรณาการความร่วมมือ (MOA) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการลงนามบันทึกข้วัดนนทบุรี ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ให้เป็นศูนย์ต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก เชิงประจักษ์ตามกรอบการ  บูรณาการ ๔ เป้าหมายของความร่วมมือ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในผู้สูงอายุ คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม ส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างชาญฉลาดสำหรับผู้สูงอายุ
ภาพ/ข่าว PR URU