ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
**********************

ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่ วันที่ ๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
โทร ๐-๕๕๔๑-๖๖๐๑ ต่อ ๑๖๔๕

รายละเอียดเพิ่มเติม :: http://personnel.uru.ac.th/news/work/pc/1-61.1.pdf