วันที่ 20 - 21 มีนาคม  2564  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะ การจัดทำระบบทางการบัญชี  ภายใต้แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย รองอธิการบดี  เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวิทยากรจากบริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้แก่คุณปรัชนันทน์ โภควณิชกุลพัฒน์ คุณสรวิชญ์ ชัยภัทรกิจสิน  คุณศิริพร ไชยศิลป์ และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรียา ไชยปัญหา  เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย โดยมีบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม จำนวน 20 สถานประกอบการ