วันที่ 19 มีนาคม 2564
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสมรรถนะการทำงาน
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ที่ได้มาตรฐานกระทรวงแรงงานรวมถึงดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา ช่างช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GAB320 และ GAB301          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทัศน์ เชื้ออินทร์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ และ นางสาววราภรณ์ บุญมัติ ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เป็นกรรมการตรวจการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในครั้งนี้ 
ภาพ/ข่าว ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์