เมื่อ วันที่ 4มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน จัดโครงการประเมินความรู้ความสามารถ
สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกล่าวรายงานถึง วัตถุประสงค์ความเป็นมาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ  เฟื่องเพียร รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงานและเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ ๑ ให้กับผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ
ภาพ/ข่าว ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน