[SDD NEWS]
17 มีนาคม 2564
กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยด้านความประพฤติให้แก่นักศึกษา ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การใช้รถบนท้องถนนอย่างปลอดภัย"
และ ผศ.ดร.เสรี แสงอุทัย บรรยายให้ความรู้ เรื่อง  "การปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยในรั้วมหาวิทยาลัย"
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้นำนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาทั้ง 7 คณะ/วิทยาลัย จำนวน 60 คน
ภาพ/ข่าว : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา