URU News
เมื่อวัน 23 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ" เพื่อสร้างความเข้าใจกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีวิทยากรจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านอาจารย์อธิวัฒน์  โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ  และมีอาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ภาพ/ข่าว กล่องนโยบายและแผน