เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีและรองอธิการบดี หารือประชุมติดตามผลดำเนินงาน โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อเพื่อประชุมติดตาม และหนุนเสริมการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ระหว่างผู้กำกับโครงการ คณะทำงานติดตามประเมินผลงานโครงการและผู้จัดการโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการครั้งต่อไปเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม อาคาร ICIT ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์