วช. X กอ.รมน. X มรอ.
เดินหน้าขับเคลื่อนตำบลผักขวง ด้วยองค์ความรู้ วทน. สู่ชุมชนนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 IN 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
.
[ วันที่ 16 มีนาคม? 2564 ]
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหัวหน้าโครงการ การใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่นฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตถ่านชีวภาพและการผลิตถ่านดูดกลิ่น และพิธีส่งมอบอุปกรณ์การผลิตถ่านดูดกลิ่น”ภายใต้โครงการการใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 IN 1 จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อการส่งเสริมรายได้ในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมือการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคมระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์? โดยได้รับเกียรติจากนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และพันเอกหญิง กนกพร ศรีสมบัติ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนายสมหมาย ยิ้มอ่ำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง ซึ่งภายในกิจกรรมได้จัดอบรมภาคทฤษฎี?และภาคปฏิบัติ เรื่อง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ่านชีวภาพ (Biochar) การใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน การเป็นวัสดุดูดซับความชื้นและกลิ่น? ?การสร้างเตาเผาถ่านชีวภาพ? การผลิตถ่านชีวภาพที่มีความพรุนสูง? สมบัติของถ่านดูดกลิ่นที่ดี วิธีการผลิตถ่านดูดกลิ่น การทำงานของถ่านดูดกลิ่น 3in1 การเตรียมวัตถุดิบและการผลิตถ่านดูดกลิ่น การกำจัดความชื้นที่เหมาะสมในการผลิตถ่านดูดกลิ่น และการบรรจุถ่านลงกล่องบรรจุภัณฑ์? ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
.
[ วันที่ 17 มีนาคม? 2564 ]
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีส่งมอบชุดอุปกรณ์ผลิตถ่านดูดกลิ่น? 3 IN? 1 ให้แก่ กลุ่มคนทำถ่านตำบลผักขวง หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมีน้อย หมู่ที่ 6 บ้านร้องลึก และหมู่ที่ 9 บ้านโคกงาม โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี อุดม โกษากุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานพิธีส่งมอบชุดอุปกรณ์การผลิตถ่านดูดกลิ่นให้กับผู้นำชุมชน ซึ่งชุดอุปกรณ์การผลิตถ่านดูดกลิ่นดังกล่าว ประกอบด้วย เครื่องบดถ่าน ชั้นตากถ่านดูดกลิ่น เครื่องอัดถ่านทรงหกเหลี่ยมพร้อมอุปกรณ์ เครื่องเจียรไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ เครื่องเป่าลมร้อนสำหรับติดพลาสติกบรรจุภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์ พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และหัวหน้าโครงการ ยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่ พลตรี อุดม โกษากุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, พลโท กฤตภาส คงคาพิสุทธิ์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และพันเอก ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ อีกด้วย ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์