โครงการพัฒนาแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 และทักษะในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกเคมีและวิชาเอกชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (B13) จัดกิจกรรมที่ 3 วันสุดท้ายแก่นักเรียนชั้น ม4 และ ม5 ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีในการประกาศผลการประกวดแนวคิดโครงงาน BCG Idea Contest โดยบูรณาการศาสตร์ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา 
ในการนี้ผู้อำนวยการ คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศผลรางวัลของนักเรียน และมอบเกียรติบัตรในการร่วมเป็น Coach and Mentor กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการของครูจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร ลาภมาก ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (BES-U) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ทั้งนี้ผู้อำนวยการจลัญ อินตายวงได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตลอดทุกกิจกรรมที่ผ่านมา และกล่าวปิดกิจกรรมโครงการ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีด้วย